Bài tập cấp số cộng- cấp số nhân đầy đủ- Đại số và giải tích 11

Bài 3: Cho 5 số lập thành một cấp số nhân. Biết công bội bằng ¼ số hạng đầu tiên và tổng 2 số hạng đầu bằng 25.

Bài 4. Cho tứ giác ABCD có 4 góc tạo thành 1 cấp số nhân có  công bội bằng 2 . Tìm 4 góc ấy

Bài 5. Một cấp số nhân có số hạng đầu là 9 số hạng cuối là  2187, công bội q = 3  Hỏi cấp số nhân ấy có mấy số hạng

Bài 6. Xác định cấp số nhân có công bội q = 3, số hạng cuối là 486 và tổng các số hạng là 728

Bài 7. Tìm cấp số nhân  có 6 số hạng, biết rằng tổng của 5 số hạng đầu bằng  31 và tổng của 5 số hạng sau bằng 62

Bài 8. Tìm cấp số nhân  có 4 số hạng, biết rằng tổng của số hạng đầu và số hạng cuối bằng 27 và tích của hai số hạng còn lại bằng 72

Bài 9: cho 3 số x, y, z, theo thứ tự lập thành 1 CSN, đồng thời chúng là số hạng đầu, số hạng thứ 3 và thứ 9 của 1 CSC. Tím 3 số đó, biết tổng của chúng bắng 13.

Bài 10: cho 3 số x,y,z, theo thứ tự lập thành 1 CSN với công bội q khác 1, đồng thời các số x, 2y, 3z theo thứ tự lập thành 1 CSC với công sai khác 0. Tìm q.

Bài 11: cho 3 số x,y,z, theo thứ tự lập thành 1 CSN, 3 số x, y-4, z theo thứ tự lập thành 1 CSN, và các số    x, y-4, z-9 theo thứ tự lập thành 1 CSC. Tìm x,y,z.

Tải tài liệu này tại đây. Đặt mua Sách tham khảo toán 11 tại đây! Tải bản WORD tại đây.

Có thể bạn cũng cần: