40 CÂU TRẮC NGHIỆM HÀM SỐ BẬC NHẤT – Đáp án đầy đủ

Câu 12. Hàm số y = (m-3)x +1 là hàm số nghịch biến khi:

A. m < 3                     B. m > 3                     C. m = 3                     D. m >1

Câu 13.  Đường thẳng y = 3x + b đi qua điểm (-2 ; 2) thì hệ số b của nó bằng:

A. 8                             B. -8                            C. 4                             D. -4

Câu 14. Đường thẳng y = x – 2 song song với đường thẳng nào sau đây:

A. y = x + 2    B. y = x – 2              C. y = – x                  D. y = – x + 2

Câu 15. Đường thẳng  y = -x +2 song song với đường thẳng nào sau đây:

A. y = x -5     B. y = x +2                 C. y = -2x + 3                        D. y = -x -3

Câu16. Đường thẳng y = x – 2 song song với đường thẳng nào sau đây: A. y = 2 – x    B. y = x + 2              C. y = – x                  D. y = – x + 2

Tải tài liệu này tại đây. Đặt mua Sách tham khảo toán 9 tại đây! Tải bản WORD tại đây.

ĐÁP ÁN

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
ĐA D B A A A D C D D A A A B B A A B C A A
Câu 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
ĐA A D B A B D B B D A A A C B A A D A A C

Có thể bạn cũng cần: