Bài tập quan hệ song song- Hình học 11-Chương 2- đầy đủ dạng

Đường thẳng song song đường thẳng

     Định nghĩa: hai đường thẳng song song là hai đường thẳng cùng nằm  trong một mặt phẳng và không có điểm chung

Định lý 1:Hai đường thẳng cùng song song với đường thẳng thứ ba thì song với nhau:    a //c & b//c  Þ a // b

Chú ý: Khi hai đường thẳng a và b cùng nằm trong một mặt phẳng thì ta có thể sử dụng các định lý đã học để chứng minh chúng song song với nhau:

*hai đường thẳng cùng vuông góc với một đường thẳng thì // với nhau

            *Dùng định lý Talet: Một đường thẳng song song với một cạnh của tam giác thì chắn trên hai cạnh kia những đoạn thẳng tương  ứng tỉ lệ

 Định lý 2: Nếu hai mặt phẳng cắt nhau lần lượt có chứa hai đường  thẳng song song thì giao tuyến của chúng song song với hai  đường thẳng ấy

1.Cho tứ diện ABCD.Gọi I,J,K,L lần lượt là trung điểm của AB,BC, CD, DA .Chứng minh rằng IJKL là hình bình hành

2.Cho tứ diện ABCD .Gọi H, K là trọng tâm của các tam giác BCD và ACD .Chứng minh rằng HK//AB

3.Cho hình chóp S.ABCD có ABCD là hình bình hành .Gọi M, N, P, Q là các điểm trên các cạnh BC, SC, SD, DA sao cho MN//BS, NP//CD, MQ//CD . Chứng minh rằng PQ//SA

4.Cho hình chóp S.ABCD có đáy là một tứ giác lồi.Gọi M ,N ,E ,F lần lượt là trung điểm của các cạnh bên SA ,SB ,SC ,và SD

a)Chứng minh rằng ME//AC , NF//BD

b)Chứng minh rằng ba đường thẳng ME ,NF ,và SO(O là giao điểm của AC và BD) đồng qui

c)Chứng minh rằng 4 điểm M,N,E,F đồng phẳng

4.Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật  .Gọi M ,N ,E ,F lần lượt là trọng tâm của các tam giác SAB, SBC ,SCD ,và SDA. Chứng minh rằng :

a) Bốn điểm M,N,E,F đồng phẳng

b)Tứ giác MNEF là hình thoi

c)Ba đường thẳng ME ,NF và SO đồng qui (O là giao điểm của AC và BD)

5. Cho hai hình bình hành ABCD và ABEF không cùng nằm trong một mặt phẳng .Trên các đoạn AC và BF lần lượt lấy các điểm M ,N sao cho:

 AM = kAC  và BN = kBF  (0 < k < 1)

a)Giả sử k = 1/3 ;chứng minh rằng MN // DE

b)Giả sử MN // DE hãy tính k

6.Cho tứ diện ABCD .Trên các cạnh AC, BC, AD lấy 3 điểm  M,N,P.Dựng giao tuyến (MNP) (BCD) trong các trường hợp sau:

                a) PM cắt CD          b) PM //CD

8.Cho hc  S.ABCD có ABCD là hình thang đáy lớn AB.  Gọi M, N là trung điểm của SA và SC

          a)Dựng các  giao tuyến (SAB) (SCD) , (DMN) (ABCD)

          b)Dựng thiết diện của hình chóp với mặt phẳng (DMN)

9.Cho tứ diện ABCD .Gọi I, J là trung điểm AB, AD .Điểm M thay đổi trên cạnh BC  

             a)Tìm giao điểm N của CD và (IJM)

             b)Gọi H là giao điểm của IM và JN ;K là giao điểm của IN 

             và JM. Tìm tập hợp các điểm H; K khi M thay đổi trên cạnh BC

10.Cho hình chóp S.ABCD có ABCD là hình thang đáy lớn  AD .Điểm M thay đổi trên cạnh SA

             a)Dựng giao điểm N của SD và mặt phẳng(BCM)

             b)Dựng thiết diện của hình chóp với mặt phẳng(BCM)

             c)Gọi I =BM  CN.Tìm tâp hợp điểm I khi M chạy trên SA

11.Cho hình chóp S.ABCD có ABCD là hình bình hành .Gọi H,K là trung điểm SA,SB 

                 a)Chứng minh rằng HK//CD

                 b)Trên cạnh SC lấy điểm M. Dựng thiết diện của hình chóp  với  mặt phẳng(MKH)

12.Cho hình chóp S.ABCD có ABCD là hình bình hành ,điểm M thay đổi trên cạnh SD  

             a)Dựng giao tuyến (SAD) (SBC)

            b)Dựng giao điểm N của SC và mặt phẳng(ABM); ABMN là  

             hình gì ? Có thể là hình bình hành không ?

            c)Gọi I là giao điểm của AN và BM.Chứng minh rằng khi M  

                chạy trên cạnh SD thì I chạy trên 1 đường thẳng cố định

.Cho tứ diện ABCD .Gọi I,J K lần lượt là trọng tâm của các tam giác BCD ,CDA ,ABC. Dựng thiết diện của ABCD với mặt phẳng (IJK)

13.Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành .Gọi M là trung  điểm của cạnh SC.

         a)Tìm giao điểm I của AM với (SBD).Chứng minh IA =2IM

         b)Tìm giao điểm F của SD với (ABM).Chứng minh rằng F 

             là  trung điểm của SD và ABMF là một hình thang

         c)Gọi N là một điểm tuỳ ý trên cạnh AB.Tìm giao điểm của 

         đường thẳng MN với mặt phẳng(SBD)

Tải tài liệu này tại đây. Đặt mua Sách tham khảo toán 11 tại đây! Tải bản WORD tại đây.

Có thể bạn cũng cần: