Đề kiểm tra 45 phút Hình học 8- chương 1- Trắc nghiệm tự luận có đáp án chi tiết- Mới nhất

Trích dẫn có trong tài liệu:

I) Trắc nghiệm: Chọn phương án đúng (Từ câu 1 – câu 4)

Câu 1:Các góc của tứ giác có thể là :

   A. 4 góc nhọn;        B. 4 góc tù       C. 4 góc vuông       D. 1 góc vuông, 3 góc nhọn

Câu 2: Trong các hình sau, hình nào không có trục đối  xứng ?

             A. Hình thang cân;                       B. Hình bình hnh;        

C. Hình chữ nhật;             D. Hình thoi.

Câu 3: Cho hình thang ABCD (AB//CD) có AB = 6cm; CD = 16cm. Đường trung bình MN có độ dài bằng:

   A. 22cm;                      B. 11cm;                       C. 22,5cm;                     D. 10cm;

Câu 4:Cho tứ giác ABCD. Gọi E,F,K theo thứ tự là trung đđiểm của AD, BC, AC. Kết luận nào sau đây là đúng ?

 Tải tài liệu này tại đây. Đặt mua Sách tham khảo toán 8 tại đây! Tải bản WORD tại đây.