Các dạng toán Số học và Hình học 6 cho cả năm học 2019-2020

I) Phần lý thuyết

A) Phần số học kỳ 1 :

Câu 1 : Viết tập hợp các số tự nhiên, số tự nhiên khác 0? số nguyên? Vẽ hình minh hoạ trên trục số?

Câu 2 : Viết dạng tổng quát các tính chất của phép cộng, phép nhân các số nguyên?

Câu 3 ; Định nghĩa luỹ thừa bậc n của số a ? Viết công thức tổng quát?

Câu 4 : Viết các công thức về luỹ thừa?

Câu 5: Khi nào ta nói số tự nhiên a chia hết cho số tự nhiên b ?

Câu 6 : Phát biểu và viết dưới dạng tổng quát tính chất chia hết của 1 tổng ?

Câu 7 : Phát biểu các dấu hiệu chia hết cho 2; 3; 5; 9; 11; 25?

Câu 8 : Thế nào là số nguyên tố? hợp số? cho ví dụ?

Câu 9 :Thế nào là hai số nguyên tố cùng nhau? Cho ví dụ?

Câu 10: UCLN của hai hay nhiều số là gì? Nêu cách tìm?

Câu 11: BCNN của hai hay nhiều số là gì? Nêu cách tìm? 

Bài 3 :Vẽ hai tia đối nhau Ox và Oy

  1. Hai tia AB và Oy có trùng nhau không? Vì sao?
  2. Tìm các tia đối nhau có trong hình vẽ, giải thích vì sao?

Bài 4 : a)Cho 5 điểm không thảng hàng A; B; C; D; E. Hỏi vẽ được bao nhiêu đoạn thẳng qua 5 điểm đó?

b) có 15 đội bóng thi đấu vòng tròn với nhau trong một trận đấu loại. Hỏi ban tổ chức phải chuẩn bị bao nhiêu trận đấu bóng?

c) Cho n điểm không thẳng hàng. Vẽ được bao nhiêu đoạn thẳng qua các điểm đó?

Bài 5 : a) Cho đoạn thẳng AB dài 11 cm. Điểm M nằm giữa A và B. Biết MB – MA = 5 cm. Tính độ dài các đoạn thẳng MA, MB?

b) Cho 3 điểm A, B, C thẳng hàng. Hỏi điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại nếu

1. AC + CB = AB

2. AB + BC = AC

3. BA + AC = BC . Vẽ hình minh hoạ cho mỗi trường hợp?

Bài 6 : a) Cho tia Ot. Trên Ot lấy điểm M sao cho OM = 5 cm. Trên tia đối của tia Ot lấy điểm N sao cho ON = 7cm. Tính độ dài đoạn MN?

b) Trên đường thẳng d lấy 4 điểm A; B; M; N sao cho điểm M nằm giữa hai điểm A, N và điểm N nằm giữa hai điểm B và M. Biết AB = 10 cm, NB = 2 cm, AM = AN. Tính độ dài đoạn thảng MN? 

Bài 7 : a) Trên tia Ot vẽ các đoạn OA = 3cm, OB = 7 cm. Trên tia đối của tia Ot vẽ đoạn thẳng OC = 5 cm. Tính độ dài các đoạn thẳng AB, BC và AC?

b) Trên tia Ot vẽ các đoạn thảng OA = 3cm; OB = 2.OA. Trên tia đối của tia Ot vẽ đoạn thẳng OC = OB. Tính độ dài các đoạn thẳng AB, BC và AC?

Có thể bạn cũng cần: