Hàm Số-Hàm Số Bậc Nhất- Điểm Thuộc Đồ Thị Hàm Số- Toán 8- Cánh Diều

Thuộc vào chương học đồ thị và đường thẳng của toán 8- Cánh Diều. Về phần đồ thị hàm số bậc nhất nói chung những kiến thức mới. Tuy nhiên ở vào phần khá đơn giản so với hầu hết chúng ta. Do đó, trong tài liệu này , chúng tôi đã đưa vào những thuật ngữ cũng như những cách áp dụng những thuật ngữ đó vào việc giải toán. Có khá nhiều dạng toán cho phần này. Điểm thuộc đồ thị hàm số thường xuyên được gặp ở những bài toán về hàm số, cũng như những bài toán tìm giá trị của hàm số sau này. Nó như một dạng toán căn bản đến tất cả các em học sinh toán 8.

=> Xem PDF  |Sách in |   File WORD |  Ebook | Hổ trợ | Video Preview