Bài tập tổng hợp về tỉ lệ thức- Đại số 7- Chương 1

Dạng 1: LẬP CÁC TỈ LỆ THỨC

Bài 1: Lập các tỉ lệ thức từ đẳng thức sau:

1)  2.21=3.14        2.  -0,24.1,61= -0,46.0,84

Bài 2: Lập tất cả các tỉ lệ thức từ 4 trong 5 số sau:

1)  3;28;4;8;14       2) -1,5; 2; -3,6;4,8, -10     3) 1;5;25;125;625

Tải tài liệu này tại đây. Đặt mua Sách tham khảo toán 7 tại đây! Tải bản WORD tại đây.