Chuyên đề: Phép dời hình và phép đồng dạng- Hình học 11

Trong tài liệu này tổng hợp tất cả những bài về chương 1 hình học 11. Như phép tịnh tiến, phép đối xứng trục, phép đối xứng tâm, phép vị tự…

Bên cạnh đó, tài liệu mang đến cho các em hàng lạt những bài tập dạng tắc nghiệm khá đầy đủ.

Tải tài liệu này tại đây. Đặt mua Sách tham khảo toán 11 tại đây! Tải bản WORD tại đây. .

Một vài trích đoạn từ tài liệu:

Bài 6 : KHÁI NIỆM VỀ PHÉP DỜI HÌNH VÀ HAI HÌNH BẰNG NHAU

Định nghĩa phép dời hình : Phép dời hình là phép biến hình bảo toàn

                                           khoảng cách giữa hai điểm bất kỳ.

Nhận xét : Phép biến hình có được bằng cách thực hiện liên tiếp hai

                     phép dời hình cũng là một phép dời hình.

Tính chất : Phép dời hình :

         +  3 điểm thẳng hàng  3 điểm thẳng hàng và bảo tòn thứ tự

         +  Đường thẳng  Đường thẳng; Tia  Tia; Đoạn thẳng  

              Đoạn thẳng bằng nó.

         +  Tam giác  Tam giác bằng nó, Góc  Góc bằng nó.

         +  Đường tròn  Đường tròn có cùng bán kính.

Định nghĩa hai hình bằng nhau : Hai hình được gọi là bằng nhau nếu

                      có một phép dời hình biến hình này thành hình kia.

Có thể bạn cũng cần: