SỰ ĐỒNG BIẾN VÀ NGHỊCH BIẾN CỦA HÀM SỐ BẬC NHẤT- Đại số 9-10

A. PHƯƠNG PHÁP

Trường hợp tổng quát:

Ta cũng có thể chứng minh sự đồng biến và nghịch biến của hàm số bằng phương pháp như đã nêu ở trên lý thuyết.

Tải tài liệu này tại đây. Đặt mua Sách tham khảo toán 9 tại đây!

Có thể bạn cũng cần: