Bài tập trắc nghiệm chương 3- Đại số 8- Phương trình bậc nhất

1. Trong các cặp phương trình sau, cặp phương trình nào tương đương:

A. x = 1 và x(x – 1) = 0                               B. x – 2 = 0 và 2x – 4 = 0

C. 5x = 0 và 2x – 1 = 0                                D. x2 – 4 = 0 và 2x – 2 = 0

2. Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình bậc nhất một ẩn?

A. x2  – 2x + 1                                    B.  3x -7 = 0

C. 0x + 2 = 0                                      D.(3x+1)(2x-5) = 0

3.  Với giá trị nào của m thì phương trình m(x – 3) = 6 có nghiệm x = 5 ?

A.   m = 2           B.   m = – 2                          C.   m = 3                 D.   m = – 3

4. Giá trị x = 0 là nghiệm của phương trình nào sau đây:

A. 2x + 5 +x = 0                                B. 2x – 1 = 0

C. 3x – 2x = 0                                   D. 2x2 – 7x + 1 = 0

  Tải tài liệu này tại đây. Đặt mua Sách tham khảo toán 8 tại đây! Tải bản WORD tại đây.