NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KÌ I LỚP 9 Năm học 2019-2020

Bài 12 : Cho hàm số (d1) y= 2x + 2;  (d2) : y= – x – 2

  1. Vẽ đồ thị hai hàm số đã cho trên cùng một hệ trục tọa độ Oxy
  2. Gọi giao điểm của đường thăng (d1) với trục Oy là A, giao điểm của đường thẳng (d2) với trục Ox là B, còn giao điểm của đường thẳng (d1) và (d2) là C.

Tam giác ABC là tam giác gì ? Tìm tọa độ các điểm A,B,C

  • Tính diện tích tam giác ABC

Bài 13 : Xác định hàm số bậc nhất y= ax + b trong các trường hợp sau :

  1. Đồ thị của hàm số song song với đt : y= 3x + 1 và đi qua A(2;5)
  2. Đồ thị của hàm số vuông góc với đt : y = x – 5 và cắt Ox tại điểm có hoành độ bằng -2
  3. Đồ thị của hàm số đi qua A(-1;2), B(2;-3)
  4. Đồ thị của hàm số có hệ số góc là 2 và cắt trục tung tại điểm có tung độ là 2
  5. Đồ thị của hàm số tạo với trục hoành một góc là 600 và đi qua điểm B(1;-3)

Tải tài liệu này tại đây. Đặt mua Sách tham khảo toán 9 tại đây! Tải bản WORD tại đây.