Đề kiểm tra 45 phút chương 2 đại số 7- Hàm số và đồ thị có đáp án chi tiết

PHẦN II. TỰ LUẬN (6 ĐIỂM)

Bài 1. Chia số 117 thành ba phần:

a) Tỉ lệ thuận với 2; 3; 4;               b) Tỉ lệ nghịch với 2; 3; 4.

Bài 2. Ba đơn vị vận tải cùng hợp đồng chuyên chở hàng hóa. Mỗi xe của các đơn vị cùng được điều động chở một số chuyến như nhau và khối lượng mỗi chuyến chuyên chở bằng nhau. Cho biết đơn vị 1 có 13 xe, đơn vị 2 có 16 xe và đơn vị 3 có 18 xe. Đơn vị 2 vận chuyển được nhiều hơn đơn vị 1 là 36 tấn hàng. Hỏi mỗi đơn vị chở được bao nhiêu tấn hàng?

Tải tài liệu này tại đây. Đặt mua Sách tham khảo toán 7 tại đây! Tải bản WORD tại đây.