CHUYÊN ĐỀ PHÂN THỨC ĐẠI SỐ 8- Chương 2- Full

I) Phân thức đại số:

1) Kiến thức cơ bản:

a) Định nghĩa: Một phân thức đại số (hay nói gọn là phân thức) là một biểu thức có dạng A/B, trong đó A, B là những đa thức, B là đa thức khác đa thức 0

            A là tử thức (tử).

            B là mẫu thức

Mỗi một đa thức cũng được coi là một đa thức có mẫu là 1.

            b) Hai phân tức bẳng nhau:

III) Rút gọn phân thức

1) Phương pháp:

– Phân tích cả tử và mẫu thành nhân tử (nếu cần) để tìm nhân tử chung.

– Chia cả tử và mẫu cho nhân tử chung đó.

IV) Quy đồng mẫu thức.

1) Tìm mẫu thức chung của nhiều phân thức:

– Phân tích các mẫu thành nhâ tử (nếu cần).

– Lập tích các nhân tử bằng số và chữ:

            +) Nhân tử bằng số là BCNN của các số ở mẫu.

            +) Nhân tử bằng chữ là luỹ thừa với số mũ lớn nhất.

 Tải tài liệu này tại đây. Đặt mua Sách tham khảo toán 8 tại đây! Tải bản WORD tại đây.

Có thể bạn cũng cần: