CHUYÊN ĐỀ NHÂN ĐƠN THỨC VỚI ĐA THỨC, ĐA THỨC VỚI ĐA THỨC VÀ BẨY HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ.

Bài 3. Thực hiện phép nhân:

            a) (x + 1)(1 + x – x2 + x3 – x4) – (x – 1)(1 + x + x2 + x3 + x4);

            b) ( 2b2 – 2 – 5b + 6b3)(3 + 3b2 – b);

            c) (4a – 4a4 + 2a7)(6a2 – 12 – 3a3);

            d) (2ab + 2a2 + b2)(2ab2 + 4a3 – 4a2b)

            e) (2a3 – 0,02a + 0,4a5)(0,5a6 – 0,1a2 + 0,03a4).

Bài 4. Viết các biểu thức sau dưới dạng đa thức:

            a) (2a – b)(b + 4a) + 2a(b – 3a);

            b) (3a – 2b)(2a – 3b) – 6a(a – b);

            c) 5b(2x – b) – (8b – x)(2x – b);

            d) 2x(a + 15x) + (x – 6a)(5a + 2x);

Bài 5. Chứng minh rằng giá trị các biểu thức sau không phụ thuộc vào biến y:

            a) (y – 5)(y + 8) – (y + 4)(y – 1);                 b) y4 – (y2 – 1)(y2 + 1);

Bài 6. Tìm x, biết:

            a) (2x + 3)(x – 4) + (x – 5)(x – 2) = (3x – 5)(x – 4);

            b) (8x – 3)(3x + 2) – (4x + 7)(x + 4) = (2x + 1)(5x – 1);

            c) 2x2 + 3(x – 1)(x + 1) = 5x(x + 1);

            d) (8 – 5x)((x + 2) + 4(x – 2)(x + 1) + (x – 2)(x + 2);

            e) 4(x – 1)( x + 5) – (x +2)(x + 5) = 3(x – 1)(x + 2).

 Tải tài liệu này tại đây. Đặt mua Sách tham khảo toán 8 tại đây! Tải bản WORD tại đây.

Có thể bạn cũng cần: