Bài tập trắc nghiệm phép dời hình phép đồng dạng- FULL- bản chuẩn

Câu 1 : Phép quay tâm O(0;0) góc quay -90 biến đường tròn (C) : x2+y2-4x+1=0 thành đường tròn có phương trình :

a) x2 + (y-2)2 = 3          b) x2 + (y+2)2 = 9    c)  x2 + (y+2)2 = 5       d)   x2 + (y+2)2 = 3   

Câu 2 : : Phép quay tâm I(4;-3) góc quay 180  biến đường thẳng d: x+y-5=0 thành đường thẳng có phương trình là :

a) x-y+3=0                b) x+y+5=0                c) x+y+3=0                       d) x+y-3=0

Tải tài liệu này tại đây. Đặt mua Sách tham khảo toán 11 tại đây! Tải bản WORD tại đây.

Câu 60 : Trong mặt phẳng Oxy , cho điểm M(4;6) và I(2;3) . Hỏi phép vị tự tâm I tỉ số k=2 biến M thành điểm :

a) (6;9)                   b) (2;4)                        c) (3;2)                     d) (6;4)

Câu 61 : Trong các khẳng định sau , khẳng định nào sai ?

 a) Thực hiện liên tiếp hai phép đồng dạng thì được một phép đồng dạng .

 b) Phép dời hình là phép đồng dạng tỉ số k=1

c) Phép vị tự có tính chất bảo toàn khoảng cách .   

d) Phép vị tự không là phép dời hình .

Câu 62 : Đồ thị hàm số y= cosx có bao nhiêu trục đối xứng ?

a) Không có                b) 1                   c) 2                            d) Vô số

Câu 63 : Trong các mệnh đề sau , mệnh đề nào đúng ?

a) Tam giác có trục đối xứng                       b) Tứ giác có trục đối xứng 

c) Hình thang có trục đối xứng                    d) Hình thang cân có trục đối xứng .

Câu 64 : Hợp thành của hai phép đối xứng trục có trục song song là phép :

a) Phép đối xứng trục       b) Phép đối xứng tâm     c) Phép quay               d) Phép tịnh tiến

Câu 65 : Hợp thành của hai phép đối xứng trục có trục cắt nhau là phép :

a) Phép đối xứng trục          b) Phép quay          c) Phép tịnh tiến         d) Phép đồng nhất

Câu 66 : Cho A (-3;7 ) . Điểm A’ đối xứng với A qua O (0;0) có toạ độ là :

a) (-6;14)                  b) (3;-7)                       c) (3;7)                    d) (-3;-7)

Câu 67 : Cho A (-3;7 ) . Điểm A’ đối xứng với A qua I (4;1) có toạ độ là :

a) (11;-5)                  b) (11;-7)                       c) (13;-5)                    d) (9;-5 ) .

Câu 68 : Cho A (-3;7 ) . Điểm A’ đối xứng với A qua trục hoành có toạ độ là :

a) (3;7)                  b) (-3;- 8)                       c) (3;-7)                    d) (-3;-7 ) .

Câu 69 : Cho A (-3;7 ) . Điểm A’ đối xứng với A qua trục tung có toạ độ là :

a) (-3;-7)                  b) (3;7)                        c) (3; 6)                   d) (3;5 ) .

Câu 70 : Phép quay tâm O(0;0) góc quay -360  biến đường tròn (C) : x2+y2-4x+1=0 thành đường tròn có phương trình : a) x2+y2+4x+1=0          b) x2+y2-4x-1=0   c) x2+y2+4x-1=0            d) x2+y2-4x+1=0

Có thể bạn cũng cần: