Bài tập trắc nghiệm Hình học 11 chương 3 quan hệ vuông góc – Full đáp án

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM QUAN HỆ VUÔNG GÓC(Đáp án ở cuối trang)

Câu 1: Trong các mệnh đề dưới đây chỉ có một mệnh đề đúng. Hãy chỉ ra bằng cách khoanh tròn số thứ tự trước mệnh đề đó.

A.Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba thì vuông góc với nhau.

B.Cho hai đường thẳng song song, đường thẳng nào vuông góc với đường thẳng thứ nhất thì cũng vuông góc với đường thẳng thứ hai.

C.Trong không gian , hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba thì song song với nhau.

D.Hai đường thẳng phân biệt vuông góc với nhau thì chúng cắt nhau.

Câu 2: Hãy điền những từ thiếu vào chỗ trống trong mỗi câu sau:

A.Hai đường thẳng gọi là vuông góc với nhau nếu góc giữa chúng:……………………..

 B. Góc giữa hai đường thẳng a và b là góc giữa hai đường thẳng a’,b’………………… và lần lượt …………………………. với a và b.

Câu 3: Trong không gian cho đường thẳng D không nằm trong mp(P). đường thẳng D được gọi là vuông góc với mp(P) nếu:

A.vuông góc với hai đường thẳng phân biệt nằm trong mp(P).

B.vuông góc với đường thẳng a nằm trong mp(P).

C.vuông góc với mọi đường thẳng nằm trong mp(P)

D.vuông góc với đường thẳng a mà a song song với mp(P).

Tải tài liệu này tại đây. Đặt mua Sách tham khảo toán 11 tại đây! Tải bản WORD tại đây.

Có thể bạn cũng cần: