Đề kiểm tra 45 phút chương I- Hình học 9-Có đáp án- Đề số 2

Tiếp tục với loạt giới thiệu đề kiểm tra hình học 9 – chương I. Chúng tôi giới thiệu tiếp đề số 2 đến cộng đồng bạn đọc.

Tải tài liệu này tại đây. Đặt mua Sách tham khảo toán 9 tại đây! Tải bản WORD tại đây.

Trích dẫn trong tài liệu:

Câu 1: Kết quả của phép tính tan 27035’ (làm tròn đến chữ số thập phân thứ ba) là:

A. 0,631                        B. 0,723                        C. 0,522                        D. 0,427

Câu 2: Trong các câu sau, câu nào sai ?

A. sin350   >  cos400    B. sin200 < sin350        C. cos40> sin200      D. cos20> sin350

Câu 3: Cho ∆ABC vuông tại A, có AC = 6 cm; BC = 12 cm. Số đo góc  bằng:

A. 600                            B. 300                            C. 450                            D. Đáp số khác

Câu 4: Cho: 1. sin200; 2. cos200; 3. sin350; 4. cos400 được sắp xếp theo thứ tự tăng dần là:

A. 1; 2 ; 3; 4                  B. 1; 4; 3; 2                   C. 1; 3; 4; 2                   D. 1; 4; 2; 3

Câu 5: Biết tg= 0,1512. Số đo góc nhọn  là:

A. 8034’                        B. 8035’                         C. Đáp số khác           D. 8036’

Câu 6: Tính ta được kết quả là:

A. sin400                      B. 2                                C. 1                                D. cos450