Bài tập trắc nghiệm hình học 7 chương 1:ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG – Rất hay

Bài 1/ Cho biết hai đường thẳng aa’ và bb’ vuông góc với nhau tại O. Hãy chỉ ra câu sai trong các câu sau:

a. aa’ vuông góc  bb’

b. aÔb =900

c. aa’ và bb’ không thể cắt nhau.

d. aa’ là đường phân giác của góc bẹt bOb’.

e. Góc: b’Oa’ bằng 890.

Bài 2/ Hãy chọn câu đúng trong các câu sau:

a. Hai đường thẳng cắt nhau thì vuông góc.

b. Hai đường thẳng vuông góc thì cắt nhau.

c. Hai đường thẳng vuông góc thì trùng nhau.

d. Ba câu a, b, c đều sai

Bài 3/ Tìm câu sai trong các câu sau:

a. Đường thẳng a song song với đường thẳng b nên a và b không có điểm chung.

b. Hai đường thẳng a và b không có điểm chung nên a song song với b.

c. Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng không cắt nhau.

d. Hai đường thẳng không cắt nhau và không trùng nhau thì chúng song song với nhau.

e. Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng phân biệt.

Bài 4/ Chọn câu đúng nhất trong các câu sau:

a. Nếu a ≠ b; a và b cùng cắt c mà trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau thì a // b.

b. Nếu a ≠ b; a và b cùng cắt c mà trong các góc tạo thành có một cặp góc đồng vị bằng nhau thì a // b.

c. Nếu a ≠ b; a và b cùng cắt c mà trong các góc tạo thành có một cặp góc trong cùng phía bù nhau thì a // b.

d. Nếu a ≠ b; a và b cùng cắt c mà trong các góc tạo thành có một cặp góc ngoài cùng phía bù nhau thì a // b.

e. Nếu a ≠ b; a và b cùng cắt c mà trong các góc tạo thành có một cặp góc so le ngoài bằng nhau thì a // b.

f. Tất cả các câu trên đều đúng.

Bài 5/ Chọn câu đúng trong các câu sau:

 1. Hai đoạn thẳng không có điểm chung là hai đoạn thẳng song song.
 2. Hai đoạn thẳng song song là hai đoạn thẳng không có điểm chung.
 3. Hai đoạn thẳng song song là hai đoạn thẳng phân biệt không cắt nhau.
 4. Hai đoạn thẳng song song là hai đoạn thẳng không trùng nhau và không cắt nhau.
 5. Hai đoạn thẳng song song là hai đoạn thẳng nằm trên hai đường thẳng song song.
 6. Các câu trên đều sai.

Bài 6/ Trong các câu sau, câu nào sai

a) Hai góc có mổi cạnh của góc này là tia đối một cạnh của góc kia là  hai góc đối đỉnh

b) Hai góc không đối đỉnh là không bằng nhau

c)  Hai góc không bằng nhau thì không đối đỉnh

d) Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau

Bài 7/ Nội dung đúng của tiên đề ƠClít 

 1. . Qua một điểm nằm ngoài đường thẳng a, có một đường thẳng song song với a
 2. Qua một điểm nằm ngoài đường thẳng a, không có quá hai đường thẳng song song với a
 3. Qua một điểm nằm ngoài đường thẳng a, chỉ có một đường thẳng song song với a
 4. Qua một điểm nằm ngoài đường thẳng a, có nhiều hơn một đường thẳng song song với a

Bài 8/ Cho 10 đường thẳng phân biệt cắt nhau tại một điểm. Số cặp góc đối đỉnh khác góc bẹt là

 1. 90
 2. 100
 3. 45
 4. 60

Bài 9/ Cho đường thẳng  a vuông góc đường thẳng b và đường thẳng b vuông góc đường thẳng c thì

 1. c song song a
 2. b song song c
 3.  a song song b song song c
 4. a vuông góc c

Bài 10/ Đường thẳng d là trung trực của đoạn thẳng AB khi

 1. d  vuông góc AB
 2. d  vuông góc AB hoặc đi qua trung điểm AB
 3. d đi qua trung điểm AB
 4. d vuông góc AB và đi qua trung điểm AB

Bài 11/ Qua một điểm nằm ngoài đường thẳng d có

 1. Có hai đường vuông góc với đường thẳng d
 2. Có duy nhất một đường vuông góc với đường thẳng d
 3. Có ít nhất một đường thẳng vuông góc với đường thẳng d
 4. Có vô số thẳng vuông góc với đường thẳng d

Bài 12/ Nếu một đường thẳng a cắt hai đường thẳng song song b và c thì

 1. Hai góc so le trong bằng nhau
 2. Hai góc đồng vị bằng nhau
 3. Hai góc trong cùng phía bù nhau
 4. Cả ba ý trên

Bài 13/ Cho hình vẽ

Số đo của x là?

 1. 900                 b) 300                c) 600                        d) 1200

Bài 14/ Chọn câu trả lời đúng nhất

Dạng phát biểu khác của tiên đề Ơ clit là:

 1. Qua một điểm ở ngoài một đường thẳng chỉ có một đường thẳng song song với đường thẳng đó.
 2. Qua một điểm ở ngoài một đường thẳng chỉ có vô số đường thẳng song song với đường thẳng đó.
 3. Qua một điểm ở ngoài một đường thẳng chỉ có ít nhất một đường thẳng song song với đường thẳng đó.
 4. Qua một điểm ở ngoài một đường thẳng có một đường thẳng song song với đường thẳng đó.

Bài 15/ Chọn câu trả lời đúng nhất

Dạng phát biểu khác của tiên đề Ơclit là là:

 1. Qua một điểm ở ngoài đường thẳng a, có nhiều nhất một đường thẳng song song với đường thẳng a.
 2. Nếu qua điểm M ở ngoài đường thẳng a, có hai đường thẳng song song với a thì chúng trùng nhau.
 3. Qua điểm M ở ngoài đường thẳng a , có không quá một đường thẳng song song với a.
 4. Cả A, B, C đều đúng.

Còn cập nhật…

Mua sách tham khảo toán 7 tại đây!!!