T7.01.Phuong-phap-giai-toan-tu-co-ban-den-nang-cao-Hinh-hoc-7-Tap-2