Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Toán 7- Mới- Chuyên Đề : Bất Đẳng Thức

Bất đẳng thức trong chương trình toán trung học cơ sở mà cụ thể hơn là chương trình toán 7. Bao gồm các bất đẳng thức đơn giản trong đó sử dụng kết hợp với những bất đẳng thức đánh giá hoặc  so sánh, từ đó đem đến kết quả. Trong tài liệu dùng cho học sinh giỏi toán 7 này, chúng tôi đã tìm kiếm sưu tập và bổ sung những lọa như vậy để bạn đọc tham khảo.

Dạng 1: TỔNG LŨY THỪA

Dạng 2: TỔNG PHÂN SỐ TỰ NHIÊN

Dạng 3: TÍCH CỦA MỘT DÃY

Dạng 4: BẤT ĐẲNG THỨC CHỮ

=> Xem PDF  |Sách in |   File WORD |  Ebook | Hổ trợ | Video PreviewXuctu Toán THCS