Đề kiểm tra 45 phút đại số 7- chương 4: Biểu thức đại số bản đẹp

Bài 3 :

a) Tìm đa thức M biết  M + (x2 – xy + y2) = x2 + xy – 2y2

b) Tính giá trị của M tại x = -3 ; y= 2

Bài 4 : Cho hai đa thức :

A(x) = 5x2 – 6x + 2x3 – 4 + 3x4 

B(x) = 4x – 5x2 – 5x3 – x4 + 7
      a) Tính A(x) + B(x)

b) Tính A(x) – B(x)

c)  Kiểm tra xem x = 1 có phải là nghiệm của A(x) ? Vì sao?

Bài 5 : Tìm nghiệm của các đa thức :

  1. P(x) = 3x – 15
  • Q(x) =

Tải tài liệu này tại đây. Đặt mua Sách tham khảo toán 7 tại đây! Tải bản WORD tại đây.