Chuyên đề giới hạn dãy số – hàm số và và ứng dụng

II/ Một số định lý

  1. các định lý về giới hạn dãy số ;

Định lý 1: nếu một dãy số có giới hạn thì giới hạn đó là duy nhất.

Định lý 2: nếu một dãy số có giới hạn thì dãy số đó bị chặn.

Định lý 3: nếu một dãy số tăng và bị chặn trên (giảm và bị chặn

                  dưới) thì dãy số đó có giới hạn.

Định lý 4 : các phép toán về giới hạn( SGK).

Định lý 5 : Giới hạn kẹp giữa ( SGK).

           2. các định lý về giới hạn hàm số:

Định lý 1: nếu một hàm số có giới hạn thì giới hạn đó là duy nhất.

Định lý  2: điều kiện cần hàm số có giới hạn(điều kiện đủ hàm số

                   có giới hạn).(SGK)

Định lý 3: Định lý giới hạn một phía ( sgk)

Định lý 4 : các phép toán về giới hạn( SGK).

Định lý 5 : Giới hạn kẹp giữa ( SGK).

Tải tài liệu này tại đây. Đặt mua Sách tham khảo toán 11 tại đây! Tải bản WORD tại đây.

Có thể bạn cũng cần: