Câu hỏi tổng hợp chương 2 hình học 6- Đầy đủ

Câu 4 : : Lúc 6 giờ đúng kim phút và kim giờ tạo thành góc :

             A. 00               B. 1800            C. 900              D. 450

Câu 5: Cho đường tròn ( O,5cm ) ;  và OA = 6cm. Khi đó điểm A ở đâu ?

               A. Nằm trên đường tròn                         C. Nằm ngoài đường tròn

               B. Nằm trong đường tròn                        D. Nằm ở vị trí khác

Câu 6 : Kết luận nào sau đây đúng ?

               A . Góc lớn hơn góc vuông là góc tù                  B . Góc lớn hơn góc nhọn là góc tù

               C . Góc nhỏ hơn góc bẹt là góc tù                       D . Góc lớn hơn góc vuông , nhỏ hơn góc bẹt là góc tù

Câu 7 :     Điền vào chỗ trống ……..trong các phát biểu sau :

                 a/ Hình tạo thành bởi ………………………………………………….khi ba   điểm A, B, C  không thẳng hàng được gọi là tam giác ABC

                 b/ Đường tròn tâm, O bán kính R là hình gồm các điểm ……………….….. ………….…………………………………………..…

Tải tài liệu này tại đây. Đặt mua Sách tham khảo toán 6 tại đây! Tải bản WORD tại đây.