Tính chất cơ bản của phân thức đại số- Chương 2- Đại số 8

  • Nếu nhân cả tử và mẫu của một phân thức với cùng một đa thức khác 0 thì được một phân thức bằng phân thức đã cho:
  • Nếu chia cả tử và mẫu của một phân thức cho một nhân tử chung của chúng thì được một phân thức bằng phân thức đã cho:
  • Nếu đổi dấu cả tử và mẫu của một phân thức thì được một phân thức bằng phân thức đã cho:

 Tải tài liệu này tại đây. Đặt mua Sách tham khảo toán 8 tại đây! Tải bản WORD tại đây.

Nhận xét:  Khi giải dạng bài tập này ta cần chú ý:

  • Thường biến đổi phân thức phức tạp hơn thành phân thức đơn giản hơn: thông thường bằng cách phân tích tử và mẫu của phân thức phức tạp thành nhân tử, trong quá trình phân tích cần chú ý đến tử và mẫu của phân thức đơn giản để làm xuất hiện các nhân tử tương ứng ở tử và mẫu như vậy.
  • Nhận dạng các hằng đẳng thức đã học để làm bài tập nhanh hơn (xem bài c và e)