Chuyên đề: Hình thoi và hình vuông- Hình học 8- Chương 1

A. LÝ THUYẾT

1. Định nghĩa

· Hình thoi là tứ giác có bốn cạnh bằng nhau (h.6.1).

· Hình vuông là tứ giác có bốn góc vuông và có bốn cạnh bằng nhau (h.6.2).

2. Tính chất

* Trong hình thoi:

            · Hai đường chéo của hình thoi vuông góc với nhau;

            · Hai đường chéo là các đường phân giác của các góc của hình thoi;

* Hình vuông có đủ các tính chất của hình chữ nhật và hình thoi.

3. Dấu hiệu nhận biết

* Nhận biết hình thoi:

            · Tứ giác có bốn cạnh bằng nhau là hình thoi;

            · Hình bình hành có hai cạnh kề bằng nhau là hình thoi;

            · Hình bình hành có hai đường chéo vuông góc với nhau là hình thoi;

            · Hình bình hành có một đường chéo là đường phân giác của một góc là hình thoi.

* Nhận biết hình vuông:

            · Hình chữ nhật có hai cạnh kề bằng nhau là hình vuông;

            · Hình chữ nhật có hai đường chéo vuông góc là hình vuông;

            · Hình chữ nhật có một đường chéo là đường phân giác của một góc là hình vuông;

            · Hình thoi có một góc vuông là hình vuông;

 Tải tài liệu này tại đây. Đặt mua Sách tham khảo toán 8 tại đây! Tải bản WORD tại đây.