Chuyên đề: Tập hợp- và các phép toán trên tập hợp- đầy đủ lý thuyết bài tập và giải- FULL- BẢN ĐẸP

1. Tập hợp  là khái niệm cơ bản của toán học, không định nghĩa .

          – Tập hợp thường được kí hiệu bằng các chữ cái in hoa như: A, B, C, D, …. các phần tử của tập hợp đặt trong cặp dấu { }.

          – Để chỉ phần tử a thuộc tập hợp A ta viết aΠ A, ngược lại ta viết a Ï A.

          – Tập hợp không chứa phần tử nào gọi là tập rỗng. Khí hiệu Æ

2. Cách xác định tập hợp: có 2cách

      – Liệt kê các phần tử : mỗi phần tử liệt kê một lần, giữa các phần tử có dấu phẩy hoặc dấu chấm phẩy ngăn cách. Nếu số lượng phần tử nhiều có thể dùng dấu ba chấm

VD :    A = {1; 3; 5; 7}

      B = { 0 ; 1; 2; . . . . ;100 }

      C={1;3;5;…;15;17}

            – Chỉ rõ tính chất đặc trưng của  các phần tử trong tập hợp, tính chất này được viết sau dấu gạch đứng

Tải tài liệu này tại đây. Đặt mua Sách tham khảo toán 10 tại đây! Tải bản WORD tại đây.

Có thể bạn cũng cần: