Viết phương trình hình chiếu vuông góc của đường thẳng lên mặt phẳng

Trong video tutorial lần này, thầy hướng dẫn cho các em cách mà chúng ta viết phương trình hình chiếu vuông góc của một đường thẳng lên một mặt phẳng. Bài toán dạng này cũng là một dạng toán rất điển hình về hình học không gian giải tích. Hiển nhiên có các cách giải cũng như các giả thuyết khác nhau về vị trí tương đối của đường thẳng và mặt phẳng . Do đó, trong video này thầy đã chọn đường thẳng cắt mặt phẳng là vị trí tương đối thường xuyên gặp trong các chương trình các em.