Bài tập tổng hợp về lũy thừa- Số học 6

Bài 1: So sánh các số sau

a) b)

c) d)

e) f)

Bài 2: So sánh các số sau

a) b)

c) d)

Bài 3: So sánh các số sau

a) b)

c) d)

Bài 4: So sánh các số sau

a) b) c)

d) e) g)

h) 22 và 3

Bài 5: thực hiện phép tính:

a) A = [32: (2)4 ]+ 140: (38 + 25) ; b) ;

c) 120: {390 :[5. 102 – (53 + 35. 7)]} d) C = 2.103 – (15.102.2 + 18.102.2: 3) + 2.102

e) Cho A = 1 + 3 + 32 + 33 + 34 +…….+ 32016 và B = 32017 : 2. Tính: B – A.

Bài 6: chứng minh rằng

  1. A = 2 + 22 + 23 + 24 + ………+ 260 chia hÕt cho 21 vµ 15
  2. B = 1 + 3 + 32 + 33 + 34+ .. + 311 chia hÕt cho 52
  3. C = 5 + 52 + 53 + 54 + ………+ 512 chia hÕt cho 30 vµ 31

d. A = 7 + 73 + 75 + … + 72017 Chứng minh rằng A chia hết cho 35.

e .Cho S = 1 + 5 + 52 + 53 +54 + … + 52010

Tìm các số dư khi chia S cho 2, cho10, cho 13

f. Cho A = 5 + 52 + 53 + 54 + 55 + 56 + . . . 52004. Chứng tỏ rằng A chia hết cho 126 và

chia hết cho 65.

g. Cho = + ++++ . Chøng minh r»ng: < 2.

h. Chứng minh rằng

I. Chứng minh rằng: 1028 + 8 chia hết cho 72

Bài 7. Cho S = 21 + 22 + 23 + … + 2100

a) Chứng minh rằng S 15 b) Tìm chữ số tận cùng của S. c) Tính tổng S.

Bµi 8. T×m ch÷ sè tËn cïng cña sè a) 62006 b) 72007 c) 4161 d) (32)2010


e) 21000

f) 4161

g) (198)1945

h) (32)2010

Bµi 9. Sè 250 viÕt trong hÖ thËp ph©n cã bao nhiªu ch÷ sè ?Updated: September 20, 2016 — 2:40 am

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Sách toán © 2018 Frontier Theme