Phương trình bậc nhất một ẩn (Phương pháp giải toán từ cơ bản đến nâng cao Đại sô 8 tập 2)

Link: https://play.google.com/store/books/details?id=Nls8DwAAQBAJ
Trang 5:
Chủ đề 1: Mở đầu về phương trình

Trang 18:
Chủ đề 2: Phương trình đưa về dạng ax + b = 0

Trang 27:
Chủ đề 3: Phương trình tích

Trang 50:
Chủ đề 4: Phương trình chứa ẩn ở mẫu

Trang 89:
Chủ đề 5: Giải toán bằng cách lập phương trình

Trang 111:
Chủ đề 6: Giới thiệu một số đề kiểm tra