Đại số 10-Chương 5: Thống kê- Phương pháp và thủ thuật giải toán trắc nghiệm

Trang 5:
Chủ đề 1: TRÌNH BÀY MỘT MẪU SỐ LIỆU VÀ NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN

Trang 43:
Chủ đề 2: CÁC SỐ ĐẶC TRƯNG CỦA MẪU SỐ LIỆU

Trang 78:
Chủ đề 3: Bài tập ôn tập chương V
Mua trực tuyến tại: https://play.google.com/store/books/details?id=v71NDwAAQBAJ